Jupí soutěž mobile

Kdy a kde se zapojit do soutěže?

Soutěž probíhá v termínu 1.7.2020 – 31.8.2020 ve všech prodejnách Jednota Rakovník v České republice. Seznam zapojených prodejen naleznete ZDE.

Jak se zapojit do soutěže?

Co mohu vyhrát? A jak se o výhře dozvím?

Infolinka a informace: [email protected]

Úplná pravidla soutěže "Léto se sirupy Jupí"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Léto se sirupy Jupí“ (dále jen „soutěž“ nebo „Promo akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Pořadatelem soutěže je:
• společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s.,
se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava
IČ: 24261980
(dále jen „pořadatel“ nebo „organizátor“)

Zpracovatelem dat je:
• společnost ComGate, a.s.
se sídlem Jankovcova 1596/14 a, Praha 7 – Holešovice; PSČ 170 00;
IČ: 26508842
(dále „Zpracovatel“)

[+] Zobrazit pravidla
 1. Termín a místo konání soutěže:
  • Soutěž probíhá v termínu od července 2020 do 31. srpna 2020 v České republice v obchodní síti Jednota Rakovník (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). Seznam zapojených provozoven naleznete ZDE.

 2. Účast v soutěži:
  • Promo akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé (dále jen „účastník“). V případě kteréhokoliv účastníka mladšího 18 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový účastník disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Pořadatel oprávněn daného účastníka ze soutěže vyloučit; případný nárok takového účastníka na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

 3. Soutěžní produkt
 4. Soutěžními produkty se rozumí následující produkty pořadatele:

  • sirup Jupí v libovolné příchuti i litráži
   (dále jen „soutěžní produkt“).


 5. Účast v soutěži
 6. Pro účast v soutěži musí účastník:

  • V době a místě konání soutěže zakoupit v rámci jednoho nákupu 2 libovolné kusy soutěžního produktu.
  • Uschovat účtenku prokazující nákup soutěžních produktů.
  • účtenku zaregistrovat do soutěže zasláním soutěžní SMS na telefonní číslo 736 363 363 ve tvaru:
  • JUPImezeraČíSLODAŇOVéHODOKLADU, např. JUPI 192320659

   • Cena odeslané SMS je účtována dle tarifu soutěžícího.
   • Provozovatelem SMS systému je ComGate, a.s.
   • SMS nelze zasílat prostřednictvím webového rozhraní, pevné linky nebo SMS brány ani z místa ležícího mimo území České republiky
   • SMS zaslaná v jiném než zde uvedeném tvaru nemůže být do soutěže platně přijata.
   • Pro účely vyhodnocení soutěže je soutěžící identifikován na základě telefonního čísla, s nímž se zapojil do akce (tedy toho telefonního čísla, ze kterého zaslal soutěžní SMS).
  • Za účastníka, a tedy i vlastníka účtenky, je považována osoba, z jejíhož telefonního čísla byla odeslána soutěžní SMS.

 7. Práva a povinnost účastníka v soutěži
  • účastníci mohou použít čísla ze všech účtenek, které obdrží za jednotlivé nákupy. účastníci jsou tak oprávněni registrovat neomezené množství účtenek, ale smí použít jednotlivou účtenku a její číslo vždy pouze k jedné registraci. V případě, že bude do akce zasláno číslo příslušející konkrétní účtence opakovaně, jedním či více účastníky, bude do akce zařazena pouze první registrace čísla této účtenky a na ostatní takové registrace nebude brán zřetel.
  • Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat všechny soutěžní účtenky, na jejichž základě se zúčastnil soutěže. Pořadatel nebo organizátor soutěže bude pro předání výhry požadovat doložení výherní účtenky. Pořadatel soutěže si může za účelem kontroly kdykoliv v průběhu soutěže, jakož i kdykoliv po jejím ukončení vyžádat od soutěžících soutěžní účtenky (krom výherců, kteří účtenky musí dokládat povinně) odpovídající všem registracím, které soutěžící do soutěže zaslali; soutěžící jsou povinni na výzvu pořadatele takové účtenky předložit, jinak mohou být vyloučeni ze soutěže, a to případně i se zpětným účinkem.
  • Pořadatel doporučuje uschovat všechny účtenky prokazující soutěžní nákup minimálně 8 týdnů po skončení soutěže (zejména z důvodu dodatečného vybrání případných náhradních výherců).
  • Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, a to s novým soutěžním nákupem v rámci doby trvání soutěže, tj. získání nové účtenky, která splňuje výše uvedené podmínky.
  • Hlavním identifikátorem soutěžícího je telefonní číslo.
  • Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří současně splní všechny stanovené podmínky. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  • účastníci soutěže, kteří nesplnili podmínky účasti v soutěži, nebo jednali v rozporu s pravidly soutěže, jsou ze soutěže vyřazeni. Do vyhodnocení soutěže dále nebudou zařazeny registrace, které jsou neúplně vyplněné, neobsahují všechny údaje, či jinak nesplňují stanovené podmínky.

 8. Výhry v soutěži
 9. Pořadatel do soutěže vkládá následující výhry:

  • 500x džbánek Jupí (dále také jen „džbánek“)

 10. Výběr výherce a předání výhry
  • Výhra je založena na principu tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (dále jen „šťastná chvilka“). Každé šťastné chvilce je dopředu přiřazen konkrétní druh výhry.
  • Výhru získá ten účastník, který zaregistruje své číslo účtenky jako první v pořadí od okamžiku, kdy nastane příslušná šťastná chvilka (včetně). To znamená, že výhercem takové výhry se vždy stane ten účastník, který provede svou registraci do soutěže jako první v okamžiku šťastné chvilky, resp. jako první v pořadí v čase následujícím od okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka. O výhře v této soutěži tedy rozhoduje rychlost a přesnost registrace do této soutěže.
  • Po celou dobu trvání soutěže se uskuteční 500 šťastných chvilek, které určí výherce.
  • šťastné chvilky budou pro celé období soutěže vygenerovány a uschovány u technického správce soutěže před začátkem soutěže.
  • Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím zpětné SMS odpovědi ihned po zadání čísla z účtenky.

 11. Společná ustanovení k výhrám
  • Výherci jsou v SMS nebo prostřednictvím soutěžního webu či emailu požádáni o doložení účtenky prokazující nákup soutěžních produktů (se shodným číslem účtenky, které bylo vloženo při registraci účtenky na soutěžním webu) a kontaktních údajů pro předání výhry. Bez doložení kontaktních údajů a účtenky nárok na výhru nevzniká. Předání účtenky a kontaktních údajů je nutné do sedmi dnů od zaslání výzvy.
  • Soutěžící může v průběhu soutěže vyhrát maximálně 3 výhry.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly jakékoli z účtenek registrovaných do soutěže.
  • Nárok na výhru v soutěži výherci vzniká až okamžikem předložení platné účtenky v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si v případě nepředložení platné účtenky vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce.
  • Výhry budou odeslány oprávněným výhercům nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby. Pořadatel odešle výherci výhru pouze na adresu v rámci České republiky.
  • Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky s výhrou. Výhry, které budou Pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch Pořadatele. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  • Soutěžící je povinen respektovat všechny podmínky pro uplatnění a užívání výhry stanovené jejich poskytovatelem a jeho podmínkami.

 12. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně telefonních operátorů či poskytovatele internetových služeb. Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy z důvodu spočívajícího na straně třetích osob (zejména mobilních operátorů).

 13. Pořadatel soutěže neručí za žádné problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či uplatněním a převzetím výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození soutěžních zásilek.

 14. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

 15. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí.

 16. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

 17. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.

 18. účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 19. účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

 20. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit nebo zkrátit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

 21. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

 22. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj výslovný souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s §77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem podobizny, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

 23. Účast v soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
  1. účast v soutěži je dobrovolná. účastník soutěže registrací soutěžní účtenky vyslovuje souhlas s těmito Pravidly. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "Nařízení"). účastník tímto prohlašuje, že společnostem Pořadatele a Zpracovatele v bodě 1 a 2 těchto Pravidel uděluje ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu od startu soutěže do 31.12.2020.

   Budou zpracovávány následující osobní údaje:

   • email;
   • telefonní číslo;
   • jméno a příjmení;
   • doručovací adresa;

   Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

   • vyhodnocení soutěže;
   • předání výhry prostřednictvím poštovní nebo jiné kurýrní služby;
   • kontroly splnění podmínek akce (zejména kontroly účtenky se soutěžním nákupem);
   • zjišťování spokojenosti účastníka soutěže s poskytovanými službami Pořadatele

  3. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Zpracovatel. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka soutěže zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje účastníka soutěže vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. Tento souhlas může být účastníkem soutěže písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Pořadatele.

  4. účastník soutěže má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. účastník soutěže má dále dle zákona OOU, pokud o to Pořadatele požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Pořadatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. účastník soutěže má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat Pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby Pořadatel takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů.

  5. účastník má v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva:
   • právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
   • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
   • právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;
   • právo podat stížnost;
   • právo na opravu osobních údajů;
   • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
   • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
   • právo na omezení zpracování;
   • právo na přenositelnost osobních údajů;
   • právo vznést námitky;
   • veškerá další práva přiznaná Nařízením.

  6. účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s §77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 24. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, Zpracovatele a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

 25. úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.jupiland.com/jednotarakovnik

 26. Více informací na emailové infolince [email protected]